รายละเอียดที่ดินรับขายฝาก

 1. รับเฉพาะที่ดินที่มีทำเลอยู่ในเมืองหรือทำเลชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเจริญแล้ว หรือที่ดินในเมือง
  ต่างจังหวัดใหญ่ๆ เช่น ภูเก็ต, หาดใหญ่, เชียงใหม่, อุดรธานี, ขอนแก่น, นครราชสีมา เป็นต้น
 2. รับเฉพาะเอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดเท่านั้น ไม่รับเอกสารที่เป็น นส.3, นส.3ก หรือเอกสารสิทธิการเช่า
 3. ที่ดินต้องมีทางเข้า-ออก สู่ทางสาธารณะได้เท่านั้น
 4. ไม่รับที่ดินสูงกว่าระดับน้ำทะเลเกิน 80 เมตร

หมายเหตุ: วงเงินที่รับ ถ้าต่ำกว่า 5,000,000 (ห้าล้านบาท) อาจมีใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และถ้าวงเงินเกิน
500,000,000 (ห้าร้อยล้านบาท) ขึ้นไป อาจต้องเรียกเอกสารบางอย่างเพิ่มเติม และเวลาการอนุมัติอาจล่าช้า
กว่าปกติ ถ้าที่ดินต่างจังหวัดต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้าง เงื่อนไขขึ้นอยู่กับผลอนุมัติและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดย
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับขายฝากที่ดิน

 1. ราคารับขายฝากไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน
 2. หักผลประโยชน์ล่วงหน้าตลอดอายุสัญญา คืนผลประโยชน์สัดส่วน เมื่อไถ่ถอนก่อนกำหนดอายุสัญญา
 3. ระยะเวลาในสัญญาไม่เกิน 3 ปี (พร้อมสิทธิต่ออายุสัญญาอัก 3 ปี ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)
 4. รับเงินไม่เกิน 7 วันทำการ หลังจากวงเงินได้รับอนุมัติ
 5. ไม่รับที่ดินอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นโครงการคอนโด, อพาร์ตเม้นต์หรือหมู่บ้าน เป็นต้น
 6. ถ้าเป็นจำนองที่ดินจะต้องเป็นที่ดินที่มีทำเลอยู่ในเมือง แลต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นรายๆ ไป และ
  เงื่อนไขอาจแตกต่างจากเงื่อนไขการขายฝาก
 7. ทั้งขายฝากและจำนองต้องไม่มีสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน ยกเว้นได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อนเป็นรายๆ ไป

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

 1. คิดค่าผลประโยชน์ไม่เกิน 13% ต่อปี และค่าธรรมเนียม 1.5% ของวงเงินขายฝาก
 2. ถ้าไถ่ถอนหลักทรัพย์ก่อนครบกำหนดในสัญญา คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 2%
 3. ต่ออายุสัญญาเมื่อครบกำหนดคิดค่าธรรมเนียม 1% ของวงเงินที่ต่ออายุสัญญา พร้อมหักผลประโยชน์ล่วงหน้าตลอดอายุ
  สัญญา
 4. ค่าสำรวจพื้นที่สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ ครั้ง (ถ้าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาจจะไม่มีค่าสำรวจแต่ต้องได้รับการ
  อนุมัติจากกรรมการผู้จัดการก่อน)
 5. ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ เป็นไปตามที่ผู้ประเมินอิสระกำหนด เพราะแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน
 6. ผู้ขายฝากเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าภาษี ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายฝากทั้งหมดแต่ฝ่ายเดียว

สำหรับตัวแทน (นายหน้า)

 1. ค่าปัดถุงนายหน้า 5% ของวงเงินขายฝาก (นายทุนไม่ตัด)
 2. กรณีต่อสัญญาค่าปัดถุงนายหน้า 3% ของวงเงินที่ต่อสัญญา
 3. ถ้าเป็นที่ดินต่างจังหวัด ต้องมีค่าใช้จ่ายการเดินทางของนายหน้าจ่ายตามความเป็นจริง (ไม่มีบวก)

นายจักรภัทร ธนสุวรรณธาร
โทร. 08-9882-2669

หมายเหตุ: เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินขายฝากต้องนำเอกสารมาพิจารณาเป็นเบื้องต้น ดังนี้

 1. ใบประเมินราคาของทางราชการ
 2. เขียนแผนที่ที่ตั้งของหลักทรัพย์โดยละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทไปดูทำเลพื้นที่ได้สะดวก
 3. สำเนาโฉนด ถ่ายเท่าฉบับจริงไม่ย่อ ไม่ขยาย ทั้งหน้า-หลัง